Daksya Academy celebrates students’ birthday | Skill India

Group celebrations of Daksya Academy students’ birthday. As a project students themselves have put together this video.